تبلیغات
رزومه علمی پژوهشی دکتر یحیی معروف - بخش اول مقالات علمی پژوهشی
رزومه علمی پژوهشی دکتر یحیی معروف

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی

1. كندوكاوی در صرف و نحو از دیدگاه عروض و قافیه، مجله علمی پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره160  دوره 48  زمستان 1380 .

2. زبان عربی فصیح و خطرات فراروی آن، مجله علمی پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره3  سال سی و هفتم، پاییز 1383 . (از مجلات ISC )

3. لغات و اعراب آیه وضو از تعصب تا واقعیت، مجله علمی پژوهشی مطالعات اسلامی دانشكده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان 1385، شماره 72.

www.alnoor.se/article.asp?id=45846

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3401&Number=72&Appendix=0&lanf=Fa

4. الإبل فى القرآن و الأدب العربی، العصر الجاهلى نموذجاً، مجلة العلوم الانسانیة، ، دانشگاه تربیت مدرس، الخریف 2005م، 1426هـ .ق، العدد 12.

www.alnoor.se/article.asp?id=47984

http://aijh.modares.ac.ir/pdf_7097_86c7262b4cf0c117adce21267fe1a5a6.html

http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,13008

5. نَحْت یا اشتقاق كُبَار، قیاس یا سماع، مجله علمی پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 153، تابستان 1385. (از مجلات  ISC   )

www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=357535

6. الجواهری: حیاته ومخزونه الثقافی و میزاته الشعریة، مجلة العلوم الإنسانیة، دانشگاه تربیت مدرس، السنة الثالثة عشر، الخریف 2006م، 1427هـ .ق، العدد13 (4). (مشترک با آقای محمد اعتمادی)

http://aijh.modares.ac.ir/article_7072_295db6184798534a1c6cae66505f0580.pdf

www.alnoor.se/article.asp?id=67757

7. استعاره نامهای حیوانات در زبان عربی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر كرمان، دوفصلنامه شماره (21) پیاپی (18)، بهار 1386..

www.ensani.ir/fa/content/79088/default.aspx

8. شیوه‏های کاربرد طنز در تصاویر فكاهی احمد مطر، مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 10، پاییز و زمستان 1387، تاریخ انتشار بهار 1388.

http://iaall.iranjournals.ir/article_1398.html

http://iaall.iranjournals.ir/article_1398_bfed232faef7e31199bda0f38fd4c785.pdf

9. محمد مهدی الجواهری و أغراضه الشعریة، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر كرمان، شماره 25(پیاپی 22) بهار 88. (مشترک با آقای محمد اعتمادی)

www.alnoor.se/article.asp?id=45192

10. قلب در قرآن و ادبیات عرب حقیقت یا مجاز؟ مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 13، زمستان 1388.

http://iaall.iranjournals.ir/pdf_1210_68e23bd2e821b03fcf2ea15f7b57500a.html

11. تغزل با بهره گیری از حروف الفبا در اشعار فارسی و عربی. مجلة علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی، دانشكده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد مقدس، شماره دوم، بهار و تابستان 1389.

http://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/issue/view/699

http://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/article/download/8940/650

12. نقد و بررسی وامگیری قرآنی در شعر أحمد مطر. مجلة علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی، دانشكده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد مقدس، شماره چهارم، بهار و تابستان 1390.

http://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/article/view/9316

http://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/article/view/9316/571

13. الدلالة الصوتیة والصرفیة والنحویة فی اللهجة العربیة الخوزستانیة، مجلة اللغة العربیة، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، پردیس قم، سال هفتم، شماره 12، بهار و تابستان 1390. (مشترک با آقای عاطی عبیات)

http://fa.journals.sid.ir/Image/PDF.GIF

14. دراسة و تحلیل فی المضامین الشعریة للشاعر العراقی یحیی السماوی، مجلة اللغة العربیة وآدابها، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، پردیس قم، سال هشتم، شماره 14، بهار و تابستان 1390.

www.alnoor.se/article.asp?id=214229

15. نقد توصیفی تحلیلی اسطوره در شعر بدر شاکر السیاب مجله نقد و ادبیات تطبیقی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه (فصلنامه علمی تخصصی)، سال اول، شماره (1) خرداد ماه 1390. (مشترک با آقای پیمان صالحی)

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/10001013900106.pdf

http://jccl.razi.ac.ir/article_15_0.html

http://jccl.razi.ac.ir/pdf_15_11aa0aeadfbebba90d2acfd89ee226c4.html

16. جمالیات التغزل بالرموز الأنثویة فی الشعر الجاهلی، مجله نقد و ادبیات تطبیقی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه (فصلنامه علمی تخصصی)، سال اول، شماره (4) پاییز 1391 (مشترک با آقای عاطی عبیات).

http://fa.journals.sid.ir/Image/PDF.GIF

17. ملامحُ المقاومةِ فی شعر قیصر أمین بور وعزالدین المناصرة (دراسة مقارنة) مجلة العلوم الإنسانیة، دانشگاه تربیت مدرس، سال 19، شماره 2، خرداد 1391، رجب 1433. (مشترک با آقای رضا کیانی)

http://aijh.modares.ac.ir/article_7272_dbb640e587888d03b5f4b336efb55aa3.pdf

18. بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار سید قطب و نادر نادرپور دوفصلنامه (ادبیات تطبیقی) كرمان، دانشگاه شهید باهنر، شماره 5، زمستان 1390. (مشترک با آقای فاروق نعمتی)

http://jcl.uk.ac.ir/?_action=showPDF&article=237&_ob=dce8f58fc264ed048e8c7a4a90dea22b&fileName=full_text.pdf.

http://jcl.uk.ac.ir/?_action=articleInfo&article=237&vol=34

19. جایگاه نمادین رنگ در ادبیات مقاومت نمونه مورد پژوهانه: سمیح قاسم فصلنامه (ادبیات پایداری) دانشگاه شهید باهنر كرمان، سال سوم، شماره 6، بهار 1391(مشترک با آقای بهنام باقری).

http://jrl.uk.ac.ir/?_action=showPDF&article=332&_ob=d6b211c31e447372a41340e88b5e1d3f&fileName=full_text.pdf.

http://jrl.uk.ac.ir/?_action=articleInfo&article=332

20. شخصیة دعبل الخزاعی من خلال التناقضات، مجلة اضاءات نقدیة فی الادبین العربی والفارسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، سال دوم، شماره 8، زمستان 1391.

http://roc.kiau.ac.ir/archive/vol8/7.pdf

21. خلیج فارس و نقد تحریف­های متعصبان عرب، مجله علمی پژوهشی مطالعات ملی، موسسه مطالعات ملی، سال 14، شماره 1،بهار 1392.

http://rjnsq.ir/new-arshive/item/download/754_8a5a44f696bbf29ee13465458b7c10e0

22. عناصر الموسیقی فی شعر یحیی السماوی «دیوان "نقوش علی جذع نخلة" نموذجاً» مجله علمی پژوهشی دراسات فی اللغة العربیة وآدابهاٰ سمنان شماره 9، بهار 1391. (مشترک با آقای با بهنام باقری)

http://lasem.journals.semnan.ac.ir/article_1339.html

http://lasem.journals.semnan.ac.ir/article_1339_f883da742a09e5fcd8825bdf0cd04231.pdf

23. وسائل إثراء الدلالة فی الشعر الفلسطینی  المقاوم - لطفی زغلول نموذجاً، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، فلسطین، العدد التاسع والعشرون، الجزء الثانی، جمادی الأول 1434 هـ / شباط 2013م.

www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=3309

http://www.qou.edu/homePageItemVcount?file=arabic/magazine/issued29_2/research15.pdf&id=29.15

24. ویژگی­های جغرافیایی قلمروهای شیعه نشین- هلال شیعی؛ مجله مطالعات انقلاب اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها؛ دانشگاه معارف اسلامی، قم، سال 10، شماره 33، تابستان 1392.

http://maaref.ac.ir/Main2.php?ObjType=Quarterly&Sec=UQuarterly&Act=User_ArticleProperties&IDArticle=761

http://maaref.ac.ir/upload/Quarterly/ArticleFile/92-04-01-01-16.pdf

25. بررسی تطبیقی مفهوم بدبینی در شعر الیاس ابوشبکه و هوشنگ ابتهاج مجله زبان و ادبیات عربی (مجله ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه فردوسی مشهد، سال پنجم، شماره 8، بهار و تابستان، 1392. (مشترک با آقای مسعود اقبالی)

http://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/article/view/24198/4120

26. صورة المكان فی أشعار محمد حسین شهریار وبدر شاكر السیّاب (حیدربابا وجیكور أنموذجاً) مجلة اللغة العربیة، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، پردیس قم، سال 9، شماره 2، تابستان 1392. (مشترک با آقای رضا كیانی)

https://jal-lq.ut.ac.ir/article_35823.html

https://jal-lq.ut.ac.ir/article_35823_9905eefdbbb622012c27c2c165515419.pdf

27. رمزگرایی عبد الوهاب بیاتی و تأثیرپذیری از مولوی مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره 24، پاییز 1391. (مشترک با خانم سارا رحیمی پور)

http://iaall.iranjournals.ir/pdf_3518_833b51610052ced421c87fd8e6abc093.html

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 19 مرداد 1394 :: نویسنده : یحیی معروف
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : یحیی معروف
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی