تبلیغات
رزومه علمی پژوهشی دکتر یحیی معروف - بخش دوم از مقالات علمی پژوهشی
رزومه علمی پژوهشی دکتر یحیی معروف

  

28. دراسة نقدیة لدوافع التشاؤم بالغراب بین الفارسیة والعربیة مجلة إضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی،(مجلة فصلیة محکمة) دانشگاه آزاد اسلامی کرج، سال سوم، شماره 10، تابستان 1392.

http://roc.kiau.ac.ir/archive/vol10/6.pdf

29. بررسی تطبیقی مفهوم نمادین باران در اشعار سیاب و اخوان ثالث، فصلنامه (ادبیات تطبیقی) دانشگاه شهید باهنر كرمان، سال 4، شماره 7، پاییز و زمستان، سال 1391. (مشترک با خانم روشنک ویسی)

http://jcl.uk.ac.ir/?_action=showPDF&article=720&_ob=2f6213e1b4cd92919b713fdc7124cf09&fileName=full_text.pdf

30. بررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدر شاکر سیاب و منوچهر آتشی فصلنامه لسان مبین، دانشگاه بین­المللی امام خمینی قزوین، سال چهارم، شماره 11، بهار 1392. (مشترک با آقای دکتر فاروق نعمتی)

http://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_279.html

http://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_279_b45e857960dddab3503cbf6e342650ac.pdf

31. سمبل­های آرمانشهر در شعر معاصر عربی و فارسی مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره 28، پاییز 1392. (مشترک با آقای دکتر فاروق نعمتی)

http://iaall.iranjournals.ir/article_4983_540.html

http://iaall.iranjournals.ir/article_4983_27d88136ea311c321a0a06a6144b82f8.pdf

32. استدعاء الرمز الدینی وتطوره الدلالی فی الشعر الفلسطینی المقاوم المعاصر منذ عام 1967-2002م شخصیة یوسف(علیه السلام) أنموذجاً مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة النجف الاشرف، (فصلیة علمیة محکّمة) العدد 23 ، 2013م، 1434ه، السنة السابعة. (مشترک با آقای عاطی عبیات)

33. نقد روانشناسی شخصیت در اشعار متنبی مجله ادب عربی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دوره 5، شماره 2، زمستان 1392، (مشترک با آقای مسلم خزلی)

https://jalit.ut.ac.ir/article_50323_4594.html

https://jalit.ut.ac.ir/article_50323_211bdc0c07b3b05b53ea1dce3cc7e6f9.pdf

34. نقش توكل در تأمین سلامت روانی انسان مجله تحقیقات نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (مشترک با خانم سمانه شریفی راد) دوره 10، شماره 1،بهار،  1393.

http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1030

http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1030/pdf_1

35. بررسی تطبیقی غم فراق در غزلیات سعدی و شاب الظریف، مجلة ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید باهنر كرمان، سال 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392. (مشترک با خانم پروین حاتمی)

http://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code14at/article/view/1361

http://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code14at/article/view/1361/1424

36. رنگ­های سرخ و سبز در تصویر پردازی ادبیات پایداری (مطالعه مورد پژوهانه: سیّدعلی گرمارودی و محمود درویش) كاوش­نامة ادبیّات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی- فارسی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه (فصلنامه علمی پژوهشی)، سال دوم، شماره (7) پاییز 1391. (مشترک با آقای پیمان صالحی)

http://jccl.razi.ac.ir/article_322.html

http://jccl.razi.ac.ir/article_322_61de39727b63ffac446797ed1f83a34a.pdf

37. تأثیر پذیری عزالدین عبدالسلام مقدسی از عطار، مجله زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 10، بهار و تابستان 1393 . (مشترک با خانم حدیث دارابی)

http://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/issue/view/1352

http://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/article/download/40964/6624

38. معنا شناسی مد در قرآن کریم، مجله علمی پژوهشی پژوهش­های ادبی – قرآنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اراک، سال دوم ، شماره 1، صص 33 تا 61، بهار 1393. (مشترک با آقای ثابت ضیایی)

http://paq.araku.ac.ir/article_12616_1653.html

http://paq.araku.ac.ir/article_12616_9e2a74e8c1b8dd1c95c224c8477e4bd2.pdf

39. کنکاشی در فلسفه وجود‌گرایی در شعر جمیل صدقی زهاوی، دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی، دانشگاه یزد دوره 4، شماره 7، پاییز 1393. (مشترک با آقایان مسلم خزلی؛ تورج سهرابی)

http://mcal.yazd.ac.ir/article_427_100.html

http://mcal.yazd.ac.ir/article_427_ebc07cbfbebbabe4029b5f0e20fd9ae8.pdf

40. بازتاب اسطوره­ی "سیزیف" در شعر معاصر فارسی و عربی مجلة ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید باهنر كرمان، سال 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393. (مشترک با آقای فاروق نعمتی)

http://jcl.uk.ac.ir/?_action=articleInfo&article=921&vol=155

http://jcl.uk.ac.ir/article_921_fb9fd39828259b1b6876ae25c8570f88.pdf

41. بررسی نماد خورشید در شعر امل دنقل و شفیعی كدكنی، كاوش­نامة ادبیّات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی- فارسی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، سال چهارم، شماره 14، تابستان 1393. (مشترک با خانم فرخنده سهرابی)

http://jccl.razi.ac.ir/article_122_24.html

http://jccl.razi.ac.ir/article_122_e797b877145fec7cd5ec5793fdc56e95.pdf

42. استدعاء الرموز ودلالاتها فی الشعر الفلسطینی المقاوم المعاصر (لطفی زغلول نموذجاً) مجلة اللغة العربیة، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، پردیس قم، سال 10، شماره 2، تابستان 1393ش/. 1435ه.ق، صص 324-299. (مشترک با آقای عاطی عبیات)

https://journals.ut.ac.ir/article_52809_7031.html

https://journals.ut.ac.ir/article_52809_a7111aab2c78dfa1bef5a56a613c2df8.pdf

43. جمالیة التکرار فی دیوان " قَلیلکِ ... لاکثیرهُنَّ" لیحیی السماوی مجلة اضاءات نقدیة فی الادبین العربی والفارسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، سال چهارم، شماره 16، زمستان 1393 ، ص 31-9. (مشترک با آقای نورالدین بروین)

http://roc.kiau.ac.ir/archive/vol16/vol16.htm

http://roc.kiau.ac.ir/article_514509_2b8c303699d71b242abcef971694ccff.pdf

44. بررسی تطبیقی سیمای دنیا در شعر بهار و شیخ ناصیف الیازجی، فصلنامه لسان مبین، دانشگاه بین­المللی امام خمینی قزوین، سال ششم، شماره 17، پاییز 1393. (مشترک با آقای محمد فارغی شاد) 

http://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_533_107.html

http://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_533_a5a4c26b513121b57bdfdcc09bfad55e.pdf

45. تحلیل ماهیّت موج‌های مثبت و منفی در شعر مقاومت عربی و فارسی (بر اساس نظریة «ژیلبر دوران» در نقد ادبی) ، كاوش­نامة ادبیّات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی- فارسی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، سال پنجم، شماره 17، تابستان 1394 ، صص 127-150. (مشترک با خانم روژین نادری)

http://jccl.razi.ac.ir/article_217_43.html

http://jccl.razi.ac.ir/article_217_da99483643d9241d49a43fe35968ded5.pdf

46. تأثیرپذیری احمد سویلم در مجموعه "الشوق فی مدائن العشق" از عطار نیشابوری، دوفصلنامه پژوهشهای ادبیات تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394. (آماده انتشار) (مشترک با خانم سارا رحیمی­پور)

http://clrj.modares.ac.ir/article_12031_0.html

http://clrj.modares.ac.ir/article_12031_6f88acdd59b7c01f185ac35ecc12b1bc.pdf

47. بررسی تطبیقی نماد طبیب در شعر شاعران فارسی سده هشتم و شاعران دوره عباسی، كاوش­نامه ادبیّات تطبیقی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، دوره 3، شماره 11، پاییز 1392، صص 29-52. (مشترک با آقای محمد حسن امرائی)

http://jccl.razi.ac.ir/article_103_19.html

48. بررسی تطبیقی مدح در قصاید بحتری و عنصری، مجله مطالعات ادبیات تطبیقی، دوره 8، شماره 29، پاییز 1393، دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت، صص 23-41 (مشترک با آقای آرمین ستاروند)

http://clq.iranjournals.ir/article_10457_1748.html

http://clq.iranjournals.ir/article_10457_1080ec744f94d0b353ee5fdeeb879730.pdf

49. تأملی در نگرش متفاوت نماد طاووس در شعر شاعران فارس و عرب، مجله الدراسات الأدبیة، لبنان، ، شماره 83-82 بهار و تابستان 2013م (مشترک با آقای محمّدحسن امرایی.)

50. المعجم الشعری عند یحیى السماوی دیوان "نقوش على جذع نخلة" نموذجاً، مجله علمی پژوهشی اللغة العربیة وآدابها، دانشگاه تهران پردیس قم، سال 11، شماره 2 ، تابستان 1394 ش- 1436هـ. (مشترک با آقای با بهنام باقری)

https://journals.ut.ac.ir/article_56225_b13a5b1f5f783786de2a06fe09903204.pdf

51. نقدی بر ترجمه فارسی قرآن‌کریم حدّادعادل از منظر ترجمه مفهومی، دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 94 (مشترک با آقای محمد حسن امرایی).

http://qhts.modares.ac.ir/article_14381_825ffa92633673a04d280324aa2e4cff.pdf

http://qhts.modares.ac.ir/article_14381.html

52. بررسی جامعه‌پذیری جنسیت زنان در سه داستان کوتاه «قماشة العلیان» ، مجله علمی پژوهشی نقد ادب معاصر عربی، دانشگاه یزد، دوره 6، شماره 10، بهار 1395، صفحه 137-166.(مشترک با خانم سمیره خسروی)

http://mcal.yazd.ac.ir/article_722_5ff0432e0b18d0cd927c9ba46bd4f1b0.pdf

53. هشت پرده­ی داستان حضرت لوط (ع): تکرار یا تکمیل، مجله علمی پژوهشی دو فصلنامه کتاب قیم، دانشکده الهیات میبد، دانشگاه یزد، دوره 5، شماره 13، پاییز 1394 ش. (مشترک با آقای نبی الله پاکمنش)

http://kq.yazd.ac.ir/article_792_169.html

http://kq.yazd.ac.ir/article_792_0a7be29ae0971349a40e02362295d61d.pdf

54. معنای اصلی و تبعی در ترجمه غلامعلی حداد عادل از قرآن کریم (مطالعه مورد پژوهانه سوره نمل) دوفصلنامه پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی سال 6 شماره 14، بهار و تابستان 1395(مشترک با آقای محمد حسن امرایی و دکتر جهانگیر امیری و دکتر مجید محمدی)

http://rctall.atu.ac.ir/article_5031.html

http://rctall.atu.ac.ir/article_5031_3acf3c5d4ce89355ac515fd34b89bc4b.pdf

55. توظیف التراث التاریخی فی شعر یحیی السماوی، فصلنامه لسان مبین، دانشگاه بین­المللی امام خمینی قزوین، سال هفتم، شماره 23، بهار 1395. (مشترک با آقای بهنام باقری)

http://lem.journals.ikiu.ac.ir/

http://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_848_03cacb419916ef2091a2d8635d18c7f8.pdf

56. دفاع از حریم شاعران متعهد شیعه، مجله علمی پژوهشی شیعه شناسی، قم. (مسعود اقبالی/یحیی معروف/تورج زینی وند) سال 13، شماره 51 ، پاییز 1394.

www.shiitestudies.com/article_23721_3107.html

http://www.shiitestudies.com/article_23721_7ba37e0b0c227f1fa66fe7bd40a9f910.pdf

57. دراسة الرمز فی قصة النهر لزکریا تامر، فصلنامه دراسات فی الأدب المعاصر، دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت، السنة 8، العدد 32، جمادی الاخر 1438، مارس 2017، صص 99-113 (مشترک با علی پروانه و مهران نجفی حاجیور)

http://cls.iranjournals.ir/article_24546.html

http://cls.iranjournals.ir/article_24546_252aba51eb3ccf37f45e909f07253f95.pdf

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 19 مرداد 1394 :: نویسنده : یحیی معروف
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : یحیی معروف
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی